Forskningstjänster

Administrationen av all forskning som vid HNS bedrivs med stöd av extern finansiering och som berör HNS patienter och/eller resurser sköts vid HUCS-institutet.  
Administrationen av all forskning som vid HNS bedrivs med stöd av extern finansiering och som berör HNS patienter och/eller resurser sköts vid HUCS-institutet. Företrädaren för den som gett en forskning i uppdrag och verkställande direktören för HUCS-institutet tillsammans med en forskare undertecknar forskningsavtalen

Forskningsavtals- och budgetberedningen

 

Tidsaspekt för beredningen:

Forskaren och kontaktpersonen för företaget/för avtalsverksamhet vid någon annan utomstående organisation ska se till att tillräckligt med tid (minst 3 veckor) har reserverats för avtalsberedningen före den planerade ansökan om forskningstillstånd för sjukhuset och innan den planerade forskningen påbörjas.

En överenskommelse om ett forskningsavtal och en forskningsbudget kräver ofta utdragna förhandlingar med både forskaren och uppdragsgivaren. Förhandlingarna förs huvudsakligen per e-post och telefon. För en snabb behandling av ett forskningsprojekt krävs det att huvudforskaren och uppdragsgivaren ger respons i rask takt i all korrespondens och alla kontakter som gäller projektet.

Påbörjande av ett nytt forskningsprojekt:

När uppdragsgivaren tar kontakt ska hen sända en redogörelse för forskningsprojektet i elektronisk form

  1.  forskningsprotokoll
  2.  uppdragsgivarens utkast till forskningsavtal och
  3.  ett utkast till forskningsbudget med
  4.  en laboratoriemanual som eventuellt behövs.
  5. Dessutom uppgifterna för beställarorganisationens kontaktperson/för HNS forskare och
  6. aktuell status för behandlingen av tillstånden för projektet (utlåtande från etiska kommittén).
  7. I och med den nya EU-dataskyddsförordningen är det viktigt att ett patientmeddelande sänds redan vid beredningen av forskningen.
Utnämning av ansvarig samordnare för forskningstjänsten

När den ovan nämnda skriftliga bakgrundsutredningen har sänts till HUCS-institutet utnämner chefen för forskningstjänsten (enligt den rådande arbetssituationen hos varje forskningstjänstgrupp) för varje projekt en ansvarig samordnare för forskningstjänsten och informerar både uppdragsgivaren/sponsorn och den kommande huvudforskaren för forskningen om denna ansvarsperson.

Faser i behandlingen av ett forskningsprojekt vid HUCS-institutet:

I början av projektbehandlingen kommer samordnaren för forskningstjänsten tillsammans med forskningsgruppen överens om ett så kallat startmöte där man diskuterar bland annat de olika parternas (forskare/forskningsskötare/HUCS-institutet) roller och ansvar, tidsplanen och målen för forskningen, kostnaderna för forskningen, arvodena för forskningsgruppen och innehåller i forskningsavtalet. Samtidigt tar man itu med innehållet i forskningsprotokollet och gör nödvändiga tilläggsförtydliganden i detta.

Budgetering:

För forskningsprojektet som ska påbörjas ger samordnaren för forskningstjänsten HUCS-institutets interna projektnummer och skapar ett projekt i den elektroniska applikationen Forskarens Arbetsbord. Utifrån de krav på forskningstjänsten som grundar sig på forskningsprotokollet, erhållna priser på resultatenheternas tjänster och de med forskningsgruppen överenskomna arvodena/lönerna bereder samordnaren för administrationen en forskningsbudget i applikationen. Samordnaren för forskningstjänsten sänder budgetutkastet för godkännande av huvudforskaren och därefter vidare av uppdragsgivaren/sponsor. De överenskomna forskningskostnaderna, inklusive betalningsvillkor, antecknas av samordnaren för forskningstjänsten i utkastet till forskningsavtal.

HUCH-institutets serviceavgift är 18 %. I början av varje forskningprojekt debiteras dessutom en fast startavgift på 1000 euro och ett engångsbelopp på 150 euro för utarbetandet av ytterligare kontrakt.

Förhandling om forskningsavtalen:

Samordnaren för forskningstjänsten gör tillsammans med HUCS-institutets avtalsjurist en genomgång av det utkast till forskningsavtal som skickats av uppdragsgivaren. Våra avtalsjurister förutsätter att HNS gör de korrigeringar och ändringar i forskningsavtalet som krävs i både Finlands och EU:s lagar och förordningar, och dessa förhandlas på initiativ av den ansvariga samordnaren för forskningstjänsten tillsammans med uppdragsgivaren. När alla detaljer i ett forskningsavtal har kompletterats och finslipats gör HUCS-institutets avtalsjurist ytterligare en slutgranskning av forskningsavtalet innan det undertecknas. Samordnaren för forskningstjänsten inhämtar avtalsparternas underskrifter i avtalet och sparar avtalet bland handlingarna för det aktuella forskningsprojektet i det elektroniska Forskarens Arbetsbord.

HNS sjukhus/fakturering av forskningstjänster:

HNS olika resultatenheter (HUSLAB, HNS-Bilddiagnostik osv.) fakturerar varje månad på basis av HNS interna projektanteckningar som gjorts av forskningsgruppen för forskningsprojektet HUCS-institutet för tjänster som använts i en forskning. HUCS-institutets ekonomiförvaltning bokar dessa projektspecifika HNS-kostnader på motsvarande sätt som utgifter för det aktuella forskningsprojektet.

Uppdragsgivarfakturering:

De överenskomna startavgifterna för ett forskningsprojekt faktureras uppdragsgivaren när avtalet har undertecknats. De erhållna betalningarna hänförs till det aktuella forskningsprojektet som intäkt. Under forskningen faktureras uppdragsgivaren oftast kvartalsvis enligt de förverkligade patientbesöken och utfallet av de så kallade tilläggskostnaderna. Grunderna för faktureringen till uppdragsgivaren samlas genom det elektroniska Forskarens Arbetsbord och enligt det antal förverkligade besök som uppgetts av forskningsgruppen i Forskarens Arbetsbord.

Närmare information:

HYKScoordinators (at) hus.fi

Tutkimuspalvelutiimi

HUCS-institutets samordnare för forskningstjänsten ger information om förvaltningen av extern forskningsfinansiering och bereder forskningsavtalen och forskningsbudgeten i samarbete med forskaren och forskningens uppdragsgivare/finansiär samt forskningstjänstgruppens jurist.

Biomedicum

Beredningen av ett forskningsavtal börjar i allmänhet när uppdragsgivaren eller den kommande huvudforskaren per e-post tar kontakt med HUCS-institutet.

Biomedicum

Den fortsatta behandlingen av forskningsprojektet görs på initiativ och under nära handledning av en utnämnd samordnare för forskningstjänsten. Den utnämnda samordnaren för forskningstjänsten verkar under den tid som projektet pågår som HUCS-institutets samordnare och kontakt för forskningsprojektet som ska påbörjas och övervakar också att uppdragsgivaren faktureras.

Biomedicum

Avslutning av forskning:

När forskningsprojektet avslutas ska uppdragsgivaren/huvudforskaren till HUCS-institutets samordnare för forskningstjänsten sända avslutningsanmälan för forskningen utifrån vilken slutfaktureringen för forskningen till uppdragsgivaren kan sammanställas. Samtidigt faktureras för eventuell arkivering av överenskommet forskningsmaterial.