HYKS-instituutti

Osa HUS-konsernia

 

Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa

HYKS-instituutti Oy hallinnoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kliinisiä tutkimuksia ja kehittää tutkimuspalveluja yhteistyössä HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa. HYKS-instituutti on toiminut Meilahden kampuksella vuodesta 1992 alkaen.

HUS on keskittänyt vuodesta 2000 lähtien yritysten ja ulkopuolisten organisaatioiden rahoittamien kliinisten tutkimusten sopimusten valmistelun ja hallinnoinnin HYKS-instituuttiin. Tämä tarkoittaa, että HYKS-instituutti on sopijaosapuoli kaikissa yritysten kanssa tehtävissä HUSin tutkimussopimuksissa.

HYKS-instituutti Oy:n käytettävissä on HUSin erikoislääkäreiden ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan lisäksi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden tietotaito.

 

Hyks-instituutti

 

 

HUS ja Helsingin yliopisto – huippuluokan tutkimusta ja hoitoa kansainvälisellä tasolla

Suomen kliinisen lääketieteen tutkimus on korkeatasoista. Se on sijoittunut toistuvasti maailmassa ykköstilalle, kun arviointiperusteena on käytetty eri maista tulleisiin julkaisuihin tehtyjen viittausten määrää. HUSin Meilahden sairaaloiden ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muodostama kokonaisuus on maamme ylivoimaisesti suurin kliinisen lääketieteen tutkimusta tekevä yhteisö ja kansainvälisestikin merkittävä.

HUS koostuu 23 sairaalasta Helsingin ja Uudenmaan alueella. Valtaosa sairaaloista on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) yksiköitä. Koko HUSin alueella asuu noin 1,6 miljoonaa asukasta.

HUS on Euroopan johtavia ja suurimpia sairaaloita. Kansainvälistä huippuluokkaa olevat hoitotulokset ovat seurausta aktiivisesta lääketieteellisestä tutkimustyöstä ja sen nopeasta käyttöönotosta hoitotyössä sekä pitkälle erikoistuneista ja kokeneista ammattilaisista. Toiminnan mittakaava edesauttaa arvokkaan lääketieteellisen tietotaidon kertymistä. Sairaalassa hoidetaan yli puoli miljoonaa potilasta, tehdään 100 000 kirurgista toimenpidettä ja synnytetään 20 000 vauvaa vuosittain.

Helsingin Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sijoittuu viidenneksi eurooppalaisten lääketieteellisten tiedekuntien vertailussa, kun arviointikriteerinä on kliinisen lääketieteen julkaisujen saamat sitaattien määrät. Tiedekunta on kouluttanut useita suomalaisia vaikuttajia niin kotimaahan kuin ulkomaille.

Tutkimustyö hyödyttää potilaiden hoitoa kahdella eri tavalla: suoraan tutkimusinnovaatioiden kautta ja tutkimustyön synnyttämän asiantuntijuuden kautta. Korkeatasoista tutkimustyötä tekevä on aina tutkimiensa sairauksien syvällinen käytännönkin asiantuntija.

HUS tutkimusstrategia (engl.)

 

Asiakkaat ja palvelumme

HYKS-instituutin erityisosaamista on hallinnointipalveluiden tuottaminen ja kehittäminen lääketutkimuksiin sekä erilaisiin laitetestauksiin ja tutkimuksiin. Liikevaihdosta pääosa kostuu kansainvälisten lääkeyhtiöiden ja laitevalmistajien kanssa solmituista toimeksiantosopimuksista, joita tehdään vuosittain noin 100-120. Yhteensä HYKS-instituutin hallinnoimia tutkimuksia ja testauksia on käynnissä kaikkiaan yli 400.

Kliininen tutkimus ja testaus on monisäikeistä ja pitkäjänteistä. Siihen liittyy paljon pakollisia hallinnollisia tehtäviä, kuten tutkimussopimusten teko, tutkimusbudjetointi sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Potilastutkimukset ja –testaukset edellyttävät korkeatasoisen potilashoidon lisäksi hyvän tutkimustavan mukaisten viranomaismääräysten ja hallintomenettelyn noudattamista.

Toimeksiantotutkimusten lisäksi HYKS-instituutti auttaa tutkijalähtöisissä tutkimuksissa, joissa tutkija itse on toimeksiantajana. Nämä tutkimukset ovat usein kansainvälisiä, jolloin HYKS-instituutti vastaa koko tutkimuksen budjetista ja Suomen osalta henkilöstöhallinnosta.

HYKS-instituutti hallinnoi tutkimusapurahoja, kun tutkimus tehdään HUSin potilailla, tiloissa ja / tai resursseilla. Tutkija päättää apurahan käytöstä sen myöntämispäätöksen rajoissa.

Meidän tehtävänämme HYKS-instituutissa on luoda hyvät ja laadukkaat puitteet kliiniselle tutkimus- ja testaustyölle.

 

Omistaja

HYKS-instituutti on ollut syksystä 2017 kokonaan HUSin omistama.

 

Hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluvat: toimialajohtaja Seppo Heinonen (puheenjohtaja), toimialajohtaja Antti Lauerma, Helsingin yliopiston dekaani Risto Renkonen, hankejohtaja Teppo Heikkilä ja kehittämispäällikkö Pirkko Lepola.

Yhtiön toimitusjohtaja on Juha Aarvala. Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Juha Aarvala, tutkimuspalvelupäällikkö  ja talouspäällikkö Minna Aromäki.

 

Tunnuslukuja

Pääosan yhtiön liikevaihdosta muodostavat kliinisiä lääketutkimuksia koskevat tutkimussopimukset. Vuoden 2021 liikevaihto oli noin 8,5 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto ja muut tuotot pysyivät suunnilleen samoissa verrattuna edellisvuoteen.