HUCS-institutet

En del av HNS-koncernen

 

Dagens forskning är morgondagens behandling

HUCS-institutet sköter administrationen av klinisk forskning som med stöd av extern finansiering bedrivs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och utvecklar i samarbetet med HNS och Helsingfors universitet forskningstjänster. HUCS-institutet har verkat inom Mejlans campusområde sedan 1992.

Sedan 2000 har HNS centraliserat beredningen och administrationen av avtal om kliniska undersökningar som finansieras av företag och externa organisationer till HUCS-institutet. Detta innebär att HUCS-institutet är avtalspart i alla HNS undersökningsavtal som ingås med företag.

Till HUCS-Institutet Ab:s förfogande står förutom HNS specialister och yrkeskunniga vårdpersonal också den know-how som besitts av forskarna vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

 

Hyks-instituutti

 

 

HNS och Helsingfors universitet – forskning och vård i toppklass på internationell nivå

Den kliniska medicinska forskningen i Finland håller en hög nivå. Den har upprepade gånger tagit första plats i en global jämförelse som bygger på antalet hänvisningar till publikationer som getts ut i olika länder.
HNS, medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) bildar Academic Medical Center Helsinki (AMCH) som är Finlands överlägset största sammanslutning som bedriver klinisk medicinsk forskning och som även internationellt sett är betydande.

HNS består av 23 sjukhus i Helsingfors och Nyland. Största delen av sjukhusen är enheter som hör till Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). Hela HNS-området har cirka 1,6 miljoner invånare.

HNS hör till de ledande och största sjukhusen i Europa. Vårdresultaten håller internationell toppnivå vilket är ett resultat av aktiv medicinsk forskning och den snabba implementeringen av denna i patientarbetet samt högt specialiserade och erfarna yrkesutbildade personer. Verksamhetsskalan bidrar till att värdefull medicinsk know-how ackumuleras. Den årliga verksamheten vid sjukhuset omfattar vård för mer än en halv miljon patienter, 100 000 kirurgiska ingrepp och 20 000 förlossningar.

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har en femte placering i en jämförelse mellan de medicinska fakulteterna i Europa. Som bedömningskriterium i jämförelsen används antalet publikationer inom klinisk medicin som citerats. Fakulteten har utbildat många finländska inflytelserika personer för såväl Finland som utlandet.

Forskningsrönen gynnar vården av patienterna på två sätt: dels direkt, genom forskningsinnovationer, dels genom den expertis som forskningsarbetet ger. Den som bedriver forskning har alltid också fördjupade praktiska kunskaper om den sjukdom som han eller hon forskar i.

 

Kunderna och våra tjänster

HUCS-institutets specialkompetens omfattar produktion och utveckling av administrationstjänster för läkemedelsforskning samt olika apparattester och undersökningar. Största delen av omsättningen genereras genom uppdragsavtal som ingåtts med internationella läkemedelsbolag och apparattillverkare. Varje år ingås cirka 100−120 avtal. Antalet pågående forskningsprojekt och tester som administreras vid HUCS-institutet uppgår till totalt mer än 400.

Klinisk forskning och testning är mångfacetterad och långsiktig. Många obligatoriska administrationsuppgifter anknyter till detta, till exempel uppgörande av forskningsavtal, forskningsbudgetering samt ekonomi- och personalförvaltning.

Patientundersökningar och -tester kräver förutom högklassig patientvård också iakttagande av god forskningssed enligt myndighetsbestämmelserna och förvaltningsförfarandet.

Förutom i uppdragsforskning assisterar HUCS-institutet i forskardrivna undersökningar där forskaren själv är uppdragsgivare. Dessa undersökningar är ofta internationella, och då svarar HUCS-institutet för forskningsbudgeten och i fråga om Finland för personalförvaltningen.

HUCS-institutet förvaltar forskarstipendier, om forskningen inkluderar HNS patienter, lokaler och/eller resurser. Forskaren beslutar hur ett stipendium ska användas inom gränserna för beslutet om beviljande.

Vår uppgift är att inom HUCS-institutet skapa goda och högklassiga ramar för den kliniska forskningen och testningen.

 

Ägare

Sedan hösten 2017 är HUCS-institutet helägt av HNS.

Förvaltning

Till bolagets styrelse hör forskningsdirektör Anne Pitkäranta (ordförande), Hucs ledande överläkare Petri Bono, Helsingfors universitets dekan Risto Renkonen, Hucs förvaltningsjurist Karin von Konow och överläkare, professor Kimmo Porkka.

Juha Aarvala är verkställande direktör för bolaget. Till bolagets ledningsgrupp hör verkställande direktör Juha Aarvala, chefen för forskningstjänsterna och ekonomichef Minna Aromäki.

 

Nyckeltal

Största delen av bolagets omsättning genereras genom forskningsavtalen om klinisk läkemedelsforskning. År 2017 uppgick omsättningen till cirka 8 miljoner euro. Bolagets omsättning och övriga intäkter ökade med totalt 7 procent jämfört med året innan.