Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltningsteamet sköter HUCS-institutets försäljningsfakturering, hantering av leverantörsfakturor, utbetalning av löner och arvoden samt bokföring.

Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltningstjänster för forskningsprojekt

HUCS-institutets ekonomiförvaltningsteam sköter försäljningsfakturering, leverantörsfakturor, utbetalning av löner och arvoden samt bokföring i forskningsprojekten.

Forskningsprojektets ekonomi baseras på den inkomstfinansiering som faktureras av uppdragsgivaren i enlighet med forskningsavtalet och de kostnader som uppstår för att genomföra åtgärderna enligt forskningsavtalet. HUCS-institutet sköter all penningtrafik i projektet; fakturerar uppdragsgivaren och betalar fakturor som riktas till projektet under hela projektets varaktighet. Ekonomiförvaltningen producerar också en elektronisk rapport för forskaren, som utöver projektets saldo även visar projektets intäkter och utgifter på transaktionsnivå. 

Ansvarig forskare ansvarar för forskningsprojektets ekonomi och uppföljningen av den samt för täckning av eventuellt överskridande av kostnader.

Leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

Forskningsprojektets kostnaderna utgörs av fakturor från HUS och andra leverantörer samt personalkostnader i projektet.

Projektets tillgångar är endast avsedda att täcka kostnader i forskningsprojektet. Om utgiften inte anknyter till projektet kan den inte betalas som en kostnad för forskningsprojektet.

Forskaren beställer nödvändiga produkter och tjänster av leverantörer i enlighet med forskningsprojektets budget, och följer de anvisningar som utfärdats för upphandling av HUCS-institutet och HUS. HUCS-institutets faktureringsadress anges som faktureringsadress och forskningens verksamhetsställe eller annan önskad adress anges som leveransadress för varorna.

Ekonomiförvaltningsteamet behandlar de inköpsfakturor som inkommit till studien och skickar dem elektroniskt för godkännande av den ansvariga forskaren i studien.

Faktureringsadress

Fakturor skickas i första hand till nätfakturaadressen och endast i undantagsfall via e-post eller på papper.

Fakturan måste innehålla projektnummer som fakturan betalas från.

Nätfakturor

Nätfakturaadress 003708729672
Operatör OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod E204503

Per e-post

ostolaskut.hyksinstituutti[at]hus.fi

Pappersfakturor

HUCS-institutet Ab, PB 710, 00029 HUS

Vid köp av varor och tjänster från utlandet i stipendieprojekt: begär separata anvisningar per e-post ostolaskut.hyksinstituutti[at]hus.fi

Mer information

Köpreskontra, tfn 040 626 4616, ostolaskut.hyksinstituutti[at]hus.fi

Försäljningsfakturor

Fakturering av extern uppdragsgivare

HUCS-institutet fakturerar uppdragsgivaren för forskningsprojektets kostnader i enlighet med de händelser, priser samt den faktureringscykel som överenskommits i uppdragsavtalet. Fakturering kräver att uppdragsgivaren säkerställer att forskningsverksamhet i enlighet med protokollet utförs. Uppdragsgivaren säkerställer detta antingen med egen forskningsmonitorering eller med en besökslista som lämnas av HUCS-institutet som bilaga till fakturan.

Eventuella merkostnader i samband med forskningsbesök (t.ex. kostnader för viss bilddiagnostik) samt ersättning för patienters resekostnader kräver en separat bilaga till fakturan. I vissa fall kräver uppdragsgivaren en lista över alla kostnader som uppkommit för projektet som bilaga till fakturan. Utan vederbörliga bilagor ersätter inte uppdragsgivaren de kostnader som uppkommit.

Mer information

Försäljningsreskontra, tfn 040 121 7533, HYKSinstituutti[at]hus.fi

Bokföring och rapportering

Rapportering till den ansvariga forskaren

Forskaren kan kontrollera den ekonomiska situationen för sin egen forskning i HUCS-institutets rapporteringsprogram (HiRo), som visar forskningens intäkter, kostnader och saldo samt händelser i forskningen från början. Rapporten visar inte framtidens så kallade fasta kostnader, såsom exempelvis månadslöner som betalas i framtiden enligt anställningsavtal. Det är bra att jämföra siffrorna i rapporten med budgeten och de förverkligade forskningsbesöken.

Uppdragsgivaren till forskningen ger HUCS-institutet ett undertecknat meddelande om att forskningen avslutats. Om outnyttjade medel finns kvar i projektet när studien avslutas, måste forskaren använda dem så snart som möjligt, senast inom två år efter studiens slut. Resterande pengar används för att slutföra studien, pengarna tas ut som arvode/lön eller om de används för något annat än löneutbetalning eller andra budgeterade utgifter, ska man för dessa ge ett förslag som sänds per e-post till HUCS-institutet Ab:s verkställande direktör Juha Aarvala, ext-juha.aarvala[at]hus.fi.

Den ansvariga forskaren för forskningsprojektet svarar för projektets ekonomi och därmed också för den ekonomiska uppföljningen av projektet. Vid uppföljningen av ekonomin är det bra att notera förseningen i HUS fakturering, varför faktureringen av föregående månads händelser (t.ex. besök och lönekostnader) inte når HUCS-institutets bokföring den faktiska månaden, utan de syns först i följande månads händelser.

Mer information

Ekonomichef Minna Aromäki, tfn 050 359 6940, ext-minna.aromaki[at]hus.fi 

Löner och arvoden

Lön/arvoden som utbetalas till arbetstagare samt arbetsgivarutgifter

HUCS-institutet är en privat arbetsgivare och i dess anställningsförhållanden tillämpas Hälsoservicebranschens kollektivavtal. Arbetsgivare för forskare som arbetar i forskningsprojekt är HUCS-institutet. De forskare som är anställda av HUS får automatiskt ett tillstånd för bisyssla när forskningstillstånd beviljas. Chef för forskarna är ansvarig forskare för forskningsprojektet eller för hans eller hennes eget anställningsförhållande, verkställande direktör för HUCS-institutet. Anställningsavtal upprättas av personalsekreteraren.

Huvudforskaren ska förse personalsekreteraren med följande information/dokument om löntagaren:

  • ifylld blankett med personuppgifter
  • uppgiftsbeteckning
  • längd på anställning
  • 100 % lön motsvarande anställningsförhållandet och procentandel av anställningsförhållandet i fråga (t.ex. 50 %)
  • skattekort
  • HUCS-institutets projektnummer, som lönen betalas från
  • för fastställande av rätt till semester, kopior av arbetstagarens arbetsintyg och examina

Löner och arvoden grundas på forskningsprojektets budget. Utöver lön eller arvode betalas också arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader på 26 % eller för löner med semesterersättning, 42 %.

All frånvaro ska omedelbart anmälas till både chefen och HUCS-institutets personalsekreterare.

HUS är arbetsgivare för personalen som behövs för forskningsprojektet (t.ex. forskningsskötare, laboratorieskötare eller forskningskoordinator).

HUS betalar de anställdas löner och fakturerar dem månadsvis i efterhand av HUCS-institutets forskningsprojekt.

Projektets medel ska täcka alla kostnader som uppkommer av anställningsförhållandet, inklusive semesterersättning, semesterlön, arbetsgivarens lönebikostnader och HUS tillägg i förvaltningskostnader (arbetstagarens lön + 42 %).

Anställningsförhållandets längd och kostnader av det får inte överstiga projektets varaktighet eller de budgeterade utgifterna.

Arvoden

I de flesta forskningsprojekten (inte stipendieprojekt) finns möjlighet att använda den elektroniska blanketten för arvodesfaktura i applikationen Forskarens arbetsbord. I vissa forskningsprojekt kan utbetalningen av arvoden automatiseras om man använder en besöksbaserad elektronisk budget.

Arvoden som inte kan sökas via Forskarens arbetsbord ska skickas till personalsekreteraren med den ansvariga forskarens namnteckning samt skattekort: palkat.hyksinstituutti[at]hus.fi
eller HUCS-institutets löner, PB 710, 00029 HUS.

För stipendieprojekt måste blanketten för utbetalning av arvode och skattekortet skickas till köpreskontra: ostolaskut.hyksinstituutti[at]hus.fi 
eller PB 710, 00029 HUS

Arvoden betalas 2 gånger i månaden; den 15:e och den sista vardagen i månaden.

Utbetalning av arvode genom applikationen Forskarens arbetsbord

Mer information

Personalsekreterare, tfn 040 570 4379, palkat.hyksinstituutti[at]hus.fi 

Försäkring för anställda

HUCS-institutet har genom If Olycksfallsförsäkring försäkrat sina anställda för olycksfall i arbetet och för yrkessjukdomar.

I händelse av skada informera HUCS-institutet så snart som möjligt och be om ett försäkringsintyg. Uppvisa intyget på vårdinrättningen så att du får kostnadsfri sjukvård för skada som olyckan orsakade.

Utöver lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar för anställda har HUCS-institutet en reseförsäkring för arbetstagare som gäller för tjänsteresor.

För tjänsteresor utomlands kan du be ekonomichefen att få låna ett försäkringskort som man kan få akut sjukvård med i vissa vårdinrättningar som godkänts av försäkringsbolaget.

Bolaget har även nödvändig patientskadeförsäkring och ansvarsförsäkring för verksamheten.

Ärenden angående olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar sköts på HUCS-institutet av:

Personalsekreterare, tfn 040 570 4379, palkat.hyksinstituutti[at]hus.fi 

Blanketter

Blanketter finns i delen tjänster och blanketter på webbplatsen: Blanketter.